Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

Projektų sutartys ir jų keitimai

Kas yra Sutartis?

Kai atsakingos institucijos priima sprendimą dėl projekto finansavimo, su pareiškėju sudaroma Sutartis. Ją sudarius, pareiškėjas tampa projekto vykdytoju. Sutartyje nustatomi visi būtini bendradarbiavimo tarp projekto vykdytojo ir įgyvendinančios institucijos elementai, kurių abi pusės turi laikytis visą sutarties galiojimo laikotarpį.

 

Kada atliekami Sutarties keitimai?

 • Jei keičiami Sutarties duomenys apie projekto vykdytojo atsakingus asmenis, projekto vykdytojo ar partnerių pavadinimai, adresas, kita kontaktinė informacija ar projekto sąskaitos numeris. Šiais atvejais laikoma, kad Sutartis yra pakeista nuo tokios informacijos gavimo iš duomenis keičiančios Sutarties šalies dienos.
 • Jei keičiasi projekto apimtis ir išlaidos.
 • Jei keičiasi stebėsenos rodiklių reikšmės.
 • Jei keičiasi veiklos ir (ar) techniniai sprendimai, turintys esminę įtaką projekto apimčiai, tikslams ir uždaviniams.
 • Jei kitam juridiniam asmeniui perleidžiamos projekto vykdytojo teisės ir pareigos.
 • Jei išbraukiamas / įtraukiamas naujas projekto partneris.
 • Jei atsiranda poreikis pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį.
 • Jei atsiranda poreikis panaudoti sutaupytas projekto lėšas.
 • Jei atsiranda kiti nukrypimai, keičiantys projektą ar Sutarties nuostatas.


Kokie būna sutarties keitimai?

Esminiai Sutarties keitimai atliekami, kai:

 • pratęsiamas projekto įgyvendinimo laikotarpis ilgiau nei numatyta PFSA arba ilgiau nei 6 mėnesiams, jeigu PFSA šio laikotarpio pratęsimo sąlyga neaptarta;
 • keičiasi projekto veiklos, turinčios esminę įtaką projektui;
 • kitam juridiniam asmeniui perleidžiamos projekto vykdytojo teisės arba valstybės projektui įgyvendinti įtraukiami nauji arba keičiami esami partneriai;
 • įgyvendinant projektą leidžiama panaudoti sutaupytas lėšas (PAFT 20 skirsnyje nurodytais atvejais);
 • planuotos projekto stebėsenos rodiklių reikšmės mažėja daugiau kaip 10 procentų.

Neesminiai Sutarties keitimai atliekami tada, kai pakeitimai neatitinka esminio Sutarties keitimo sąlygų.


Kokius dokumentus, atliekant sutarties keitimą, reikia pateikti Agentūrai?

Visi projekto Sutarties keitimai yra vykdomi per DMS. Pranešimo formoje pateikiama informacija, susijusi su Sutarties keitimu, atnaujinami susiję Sutarties priedai bei teikiami kiti papildomi dokumentai. Atsižvelgiant į keičiamą informaciją, atnaujinami ir kiti, su keitimu susiję, Sutarties punktai. Jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, reikalingą informaciją, susijusią su projekto įgyvendinimu, projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai teikia raštu.


Koks yra Sutarties keitimo nagrinėjimo terminas?

Atsižvelgdama į keitimo pobūdį, Agentūra Sutarties keitimo sąlygas pateikia projekto vykdytojui pasirašyti arba patvirtinti šiais terminais:

 • per 30 kalendorinių dienų nuo informacijos gavimo dienos, kai atliekamas esminis Sutarties keitimas;
 • per 14 kalendorinių dienų nuo informacijos gavimo dienos – visais kitais atvejais.