Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

Projektų dalyviai

Projekto dalyvis – tiesioginėse projekto veiklose dalyvaujantis, bet tuo pačiu metu jų neadministruojantis ir nevykdantis, tiesioginę naudą iš projekto gaunantis fizinis asmuo, kurio dalyvavimo projekto veiklose išlaidos yra numatytos projekto biudžete, kurį projekto vykdytojas gali įvardyti ir paprašyti jį pateikti asmens duomenis, reikalingus informacijai apie projekto įgyvendinimą surinkti, ir kuris yra įskaičiuojamas į Veiksmų programos stebėsenos ir (arba) nacionalinį stebėsenos rodiklį, nustatytą projekto sutartyje (išskyrus asmenis, dalyvaujančius atviruose renginiuose).

 

Projekto vykdytojas su tarpiniais ir galutiniu MP, kuriuose deklaruojamos su ESF projekto dalyviais susijusios išlaidos, turi atsiskaityti už dalyvius, pradėjusius dalyvauti projekto veiklose ataskaitiniu laikotarpiu.

 

Projekto vykdytojas per DMS Agentūrai teikia informaciją apie projekto dalyvius pagal žemiau išvardintas formas:

  • projekto dalyvio anketą;
  • mokymų grafiką;
  • projekto dalyvių mokymų lankomumo suvestinę arba supaprastintą projekto dalyvių mokymų lankomumo suvestinę.
  • mokymo (-ų) dalyvių sąrašo formą;
  • duomenų apie projekto dalyvius įvedimo formą;
  • informacijos apie projekto dalyvių pasiektus rezultatus įvedimo formą;
  • informacijos apie kursus formą.

Informacija apie kiekvieną projekto dalyvį renkama pirmą jo dalyvavimo tiesioginėse projekto veiklose dieną vieną kartą per projekto įgyvendinimo laikotarpį. Dalyvavimo projekto veiklose pradžios data ir pirma projekto dalyvio dalyvavimo tiesioginėse projekto veiklose diena turi sutapti. Projekto dalyviui pateikiama užpildyti popierinė dalyvio anketos forma, kurią projekto vykdytojas parsisiunčia iš DMS (dalinai užpildytą papildomais požymiais, numatytais projektų finansavimo sąlygų apraše ir (arba) projekto sutartyje). ES struktūrinių fondų svetainėje yra skelbiama bendra, konkrečiam PFSA ar projektui nepritaikyta, dalyvio anketos forma. Projekto vykdytojas DMS užregistruoja dalyvį ir užpildo visus jo asmens duomenis pagal dalyvio anketoje pateiktą informaciją arba importuoja informaciją, naudodamasis Duomenų apie projekto dalyvius įvedimo forma, kurią prieš tai užpildo pagal dalyvių anketoje pateiktus duomenis.

Projektų vykdytojai turi Agentūrai per DMS pateikti kito mėnesio mokymų grafiką iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Jeigu per ataskaitinį laikotarpį nėra numatoma vykdyti mokymų ar kitų renginių, pažymima varnelė „Mokymai nevyks per ataskaitinį laikotarpį“. Pasikeitus pateikto mokymų grafiko informacijai, visais atvejais projekto vykdytojas apie pakeitimus informuoja Agentūrą ne vėliau kaip prieš 1 dieną iki pakeitimų pradžios, pateikdamas patikslintą mokymų grafiką. Projekto vykdytojas tik suderinęs su Agentūra informaciją apie projekto kursus formą, galės teikti mokymų grafiką ir suvestines.

Su mokėjimo prašymu deklaruodamas su projekto dalyviais susijusias išlaidas arba pasiektus stebėsenos rodiklius, projekto vykdytojas Agentūrai pateikia per DMS užpildytą projekto dalyvių mokymų lankomumo suvestinę (-es).

Informaciją apie projekto dalyvio dalyvavimo veiklose pabaigos datą ir rezultatus, pasiektus per 28 dienas nuo jo dalyvavimo projekto veiklose pabaigos, projekto vykdytojas pateikia per DMS su artimiausiu teikiamu mokėjimo prašymu užpildydamas informacijos apie projekto dalyvių pasiektus rezultatus įvedimo formą.

 

 

Tam tikrais atvejais projekto mokymams gali būti taikomos išimtys dėl kai kurių formų pateikimo, todėl po sutarties pasirašymo Agentūra nustatys konkrečiam projektui formų teikimo sąlygas ir apie tai informuos projekto vykdytoją.