Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

Neperkančiųjų organizacijų pirkimai

KAS YRA NPO?

Neperkančioji organizacija (toliau – NPO) – tai juridinis asmuo, kuris nėra perkančioji organizacija kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin. 1996, Nr. 84-2000) 2 straipsnyje 25 d. ir kuriai netaikomas šio Įstatymo nuostatos, tačiau kuri įgyvendina arba numato įgyvendinti (kaip projekto vykdytojas arba projekto partneris) bendrai finansuojamus iš Europos Sąjungos (toliau – ES) lėšų projektus pagal Lietuvos 2014 – 2020 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas.

KOKIE YRA PAGRINDINIAI NPO VYKDOMŲ PIRKIMŲ PRINCIPAI?

Pagrindiniai principai, kuriuos atlikdamos pirkimų procedūras, nustatydamos laimėtoją ir vykdydamos pirkimo sutarties reikalavimus turi užtikrinti NPO yra šie:

  • lygiateisiškumo;
  • nediskriminavimo;
  • abipusio pripažinimo;
  • proporcingumo;

KOKIE TEISĖS AKTAI REGLAMENTUOJA NPO PIRKIMŲ VYKDYMĄ?

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (PAFT) 40 skirsnis.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9/gZzFRLeFwC

Kiti teisės aktais, kuriais galima vadovautis:

Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/674ebaf05d7111e79198ffdb108a3753

NAUDINGA PRAKTIKA IR METODINĖ MEDŽIAGA

KOKIE YRA NPO PIRKIMŲ BŪDAI:

  1. Konkursas – pirkimo būdas, kai pirkimo skelbimas yra paskelbiamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt. Projekto vykdytojas ir (ar) partneris turi teisę pirkimo skelbimą papildomai publikuoti kituose leidiniuose, kitose interneto svetainėse ir naudoti kitus tiekėjų informavimo būdus.
  2. Derybos – pirkimo būdas, kai pirkimo skelbimas yra paskelbiamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt ir NPO su vienu ar keliais tiekėjas derasi dėl pirkimo sąlygų.
  3. Pirkimas iš vieno tiekėjo – tai pirkimo būdas, kai NPO pateikia kvietimą dalyvauti pirkime vienam tiekėjui esant PAFT 461 p. nustatytiems atvejams.

 

KAIP ATLIEKAMA VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PRIEŽIŪRA AGENTŪROJE

Agentūra atlieka išankstinę ir paskesnę projekto pirkimų priežiūrą.

 

Išankstinė priežiūra – tai Agentūros vykdoma Projektų vykdytojų (ar partnerių) vykdomų pirkimų priežiūra, kai pirkimo dokumentai (skelbimas, kvietimas, kvalifikaciniai reikalavimai, techninė specifikacija, aprašomieji dokumentai, pirkimo sutarties projektas, kiti dokumentai ir dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) su Agentūra derinami iki pirkimo pradžios. Daugiau informacijos rasite ČIA.

 

Paskesnė priežiūra – tai Agentūros vykdoma Projektų vykdytojų (ar partnerių) įvykdytų pirkimų priežiūra, kai, pasibaigus pirkimui, Agentūrai pateikiami atliktų pirkimų procedūrų dokumentai (įsakymas dėl komisijos sudarymo,  skelbimas apie pirkimą, pirkimo dokumentai, laimėtojo pasiūlymas, susirašinėjimo su tiekėjais raštai, tiekėjų pretenzijos ir atsakymai į jas, protokolai, tiekėjų apklausos pažyma, pirkimo sutartis), siekiant nustatyti išlaidų atitiktį finansavimo reikalavimams. Daugiau informacijos rasite ČIA.