Rasta rezultatų:

*alt_site_homepage_image*
lt
en

Mokėjimo prašymai

Kas yra mokėjimo prašymas?

Mokėjimo prašymas – projekto vykdytojo užpildytas ir Agentūrai pateiktas finansų ministro patvirtintos formos prašymas išmokėti Sutartyje numatytą avansą ar jo dalį arba projekto išlaidoms apmokėti ir (ar) kompensuoti ir atsiskaityti už projekto veiklas. MP forma ir pildymo instrukcija patvirtinta PAFT 5 ir 6 prieduose .


Kada reikia teikti mokėjimo prašymus?

Projekto vykdytojas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos Agentūrai per DMS turi pateikti MP teikimo grafiką (pagal darbo grupės formą ), kurį patvirtina Agentūra apie tai informuodama projekto vykdytoją per DMS. Derinant grafiką reikia atsižvelgti į tai, kad:

  • pirmas MP turi būti pateiktas ne vėliau kaip po 90 dienų nuo sutarties pasirašymo;
  • vėlesni MP turi būti teikiami ne rečiau kaip kas 90 dienų;
  • avanso MP gali būti teikiamas pasirašius sutartį ir viso projekto įgyvendinimo metu (projekto vykdytojui išmokėto ir tarpiniuose MP neįvertinto avanso suma negali viršyti 30 procentų projektui įgyvendinti skirtos projekto finansavimo lėšų sumos).

Projekto vykdytojas turi atnaujinti ir kartu su kiekvienu mokėjimo prašymu per DMS įgyvendinančiajai institucijai pateikti mokėjimo prašymų teikimo grafiką.

 

Kokia tvarka teikiami mokėjimo prašymai?

TIPAI

TEIKIMO BŪDAI

PATEIKIMO TERMINAI

KOKIE DOKUMENTAI TEIKIAMI

MOKĖJIMO PRAŠYMŲ PATVIRTINIMO TERMINAS

Avansinis

Pildoma ir teikiama per DMS.

Pagal suderintą MP teikimo grafiką.

Vadovaujantis Sutartimi gali būti numatytas draudimo įmonės garantijos arba laidavimo rašto dėl avanso sumos teikimas.

Per 14 dienų nuo registravimo Agentūroje dienos.

Tarpinis

Pildoma ir teikiama per DMS sąskaitų apmokėjimo ir (arba) išlaidų kompensavimo būdu, jeigu abu būdai numatyti Sutartyje.

Pagal suderintą MP teikimo grafiką.

Veiklų ir išlaidų pagrindimo, išlaidų apmokėjimo dokumentų kopijos (išskyrus, kai išlaidos apmokamos supaprastintai). Sąrašą projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentų atsiunčia atsakingas Agentūros projektų vadovas po projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo.

Per 30 dienų nuo registravimo Agentūroje dienos.

Galutinis

Pildoma ir teikiama per DMS išlaidų kompensavimo ir (arba) sąskaitų apmokėjimo būdu, jeigu abu būdai numatyti Sutartyje.

Pagal suderintą MP teikimo grafiką (Sutartyje nustatomas MP pateikimo terminas, ne trumpesnis kaip 30 dienų nuo projekto veiklų pabaigos).

Veiklų ir išlaidų pagrindimo, išlaidų apmokėjimo dokumentų kopijos (išskyrus, kai išlaidos apmokamos supaprastintai).

Per 30 dienų nuo registravimo Agentūroje dienos (tais atvejais, kai reikia atlikti projekto patikrą vietoje, įvertinti projekto pajamas arba gauti kitų institucijų ar ekspertų išvadas dėl produktų ir (ar) rezultatų kokybės patvirtinimo, mokėjimo prašymas būti patvirtintas per 70 dienų - PAFT 239 punktas).

Kokį išlaidų deklaravimo būdą pasirinkti?

1. Išlaidų kompensavimo būdas

Taikant išlaidų kompensavimo būdą projekto vykdytojas MP deklaruoja patirtas ir apmokėtas išlaidas, taip pat išlaidas, apmokamas supaprastintai. Tokiu atveju projekto vykdytojas įgyvendina projektą iš nuosavų ir (ar) partnerio (-ių) lėšų arba avansu gautų lėšų, o su MP pateikia išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijas, išskyrus, kai išlaidos apmokamos supaprastintai.


2. Sąskaitų apmokėjimo būdas

Taikant sąskaitų apmokėjimo būdą projekto vykdytojas deklaruoja patirtas, bet dar neapmokėtas išlaidas, t. y. su MP teikia tik išlaidų pagrindimo dokumentų kopijas, o gavęs lėšas per 7 dienas išmoka jas (taip pat nuosavas ir (ar) partnerio (-ių) lėšas projektui įgyvendinti) rangovui, paslaugų teikėjui arba prekių tiekėjui ir per DMS įgyvendinančiajai institucijai pateikia pranešimą apie patirtų išlaidų apmokėjimą (pagal SFMIS formą), kartu pateikdamas išlaidų apmokėjimo dokumentų kopijas.