X

Vadovaudamiesi Elektroninių ryšių įstatymu, prašome Jūsų sutikimo išsaugoti naršyklėje slapukus (angl. „cookies“), kurie naudojami renkant statistinę informaciją apie puslapio lankomumą ir leidžia mums tobulinti svetainę. Jeigu sutinkate, kad Jūsų naršyklėje būtų išsaugoti šie slapukai, prašome spausti mygtuką „Sutinku“. Informacija apie sutikimą ar nesutikimą bus išsaugota atskirame, tam skirtame slapuke, kuris bus saugomas 1 metus. Jeigu nepasirinksite nei vieno varianto, šis pranešimas bus rodomas kiekvieną kartą lankantis mūsų puslapyje.

Detalesnę informaciją apie šiame puslapyje naudojamus slapukus bei galimybę atsisakyti slapukų galite rasti paspaudę nuorodą Informacija apie slapukus (kuri visada bus rodoma puslapio apačioje).

Loading...

Renginiai

Ankstesnis mėnuo Kitas mėnuo
Rugpjūtis2016
PrAnTrKePeŠeSe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01 02 03 04

Konkursiniai kvietimai

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „54+“

 

Finansavimo tikslas:

 

Sukurti palankias sąlygas vyresniems darbingo amžiaus asmenims aktyviai dalyvauti sprendžiant socialinius ir pilietinius klausimus, padidinti jų dalyvavimo darbo rinkoje galimybes

Finansuojamos veiklos:

 

1. Vyresnių darbingo amžiaus asmenų savanoriškos veiklos organizavimas ir vykdymas:

1.1. vyresnių darbingo amžiaus asmenų įtraukimas į savanorišką veiklą;

1.2. savanorius priimančių organizacijų mokymai ir individualios konsultacijos, mentorystės paslaugų jiems teikimas;

1.3. mokymo, informavimo, konsultavimo paslaugų teikimas savanoriškoje veikloje ketinantiems dalyvauti ir dalyvaujantiems vyresniems darbingo amžiaus asmenims;

1.4. kitos su savanoriškos veiklos organizavimu ir vykdymu susijusios veiklos, reikalingos projekto tikslui pasiekti.

2. Vyresnių darbingo amžiaus asmenų motyvavimas, individualus darbas su jais, jų poreikių ir galimybių vertinimas, informavimas, konsultavimas, psichologinė pagalba, siekiant vyresnių darbingo amžiaus asmenų grįžimo ar išlikimo darbo rinkoje.

3. Mokymai, skirti vyresnių darbingo amžiaus asmenų bendriesiems gebėjimams, kaip apibrėžta 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijoje dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų (2006/962/EB) (OL 2006 L 394, p. 10), ugdyti. Bendrieji gebėjimai:

3.1. bendravimas gimtąja kalba;

3.2. bendravimas užsienio kalbomis;

3.3. matematiniai gebėjimai ir pagrindiniai gebėjimai mokslo ir technologijų srityse;

3.4. skaitmeninis raštingumas;

3.5. mokymasis mokytis;

3.6. socialiniai ir pilietiniai gebėjimai;

3.7. iniciatyva ir verslumas;

3.8. kultūrinis sąmoningumas ir raiška.

4. Švietėjiškų veiklų ir informacijos sklaidos, skirtų vyresnių darbingo amžiaus asmenų potencialui skatinti, motyvuoti juos aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, teigiamai formuoti visuomenės ir darbdavių nuomonę apie vyresnio amžiaus asmenis, organizavimas

Galimi pareiškėjai:

Nevyriausybinės organizacijos

Atrankos būdas:

Projektų konkursas vienu etapu

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur:

100 000 eurų

Planuojama kvietimo finansavimo suma, Eur:

6 000 000 (šeši milijonai) eurų

 

Paraiškos gali būti teikiamos nuo:

2016-05-09, 9:00 val.

 

Paraiškos gali būti teikiamos iki (galutinis paraiškų pateikimo terminas):

2016-07-18, 16:00 val.

 

Kita informacija:

 

1) Pareiškėjas turi turėti pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą:

- pareiškėjas turi būti įregistruotas Juridinių asmenų registre ir veikiantis ne trumpiau nei 3 metus iki paraiškos pateikimo datos;

- pareiškėjo steigimo dokumentuose (įstatuose, steigimo sandoryje arba veiklos nuostatuose) nurodyti pagrindiniai pareiškėjo veiklos tikslai ir uždaviniai turi būti susiję su socialinių paslaugų ir (arba) socialinės integracijos paslaugų teikimu.

2) Pareiškėjas ir (arba) partneris, atsakingas už vyresnių darbingo amžiaus asmenų savanoriškos veiklos organizavimą ir vykdymą, iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai turi būti pasirašęs išankstinį (-ius) susitarimą (-us) su savanorius priimančia (-iomis) organizacija (-omis), kurioje (-se) projekto dalyviai vykdys savanorišką veiklą. Susitarime turi būti nurodyta organizacijos veiklos sritis pagal įstatus ir numatytas preliminarus priimamų savanorių skaičius per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

3) Iki projekto sutarties pasirašymo pareiškėjas su partneriu (-iais) turi sudaryti jungtinės veiklos sutartį, kurioje nustatytos tarpusavio teisės ir pareigos įgyvendinant projektą

4) Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 55 000 (penkiasdešimt penki tūkstančiai) eurų

Informacija apie paraiškų teikimą:

Paraiškų pateikimo būdas:

Paraiška turi būti atsiųsta pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į Europos socialinio fondo agentūros patalpas, Gynėjų g. 16, LT-01109, Vilnius, kartu pateikiant ir jos elektroninę laikmeną.

Siunčiant registruotąja pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2016 m. liepos 18 d. 16:00 val.

Jei paraiška siunčiama ne registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į viešąją įstaigą Europos socialinio fondo agentūrą iki 2016 m. liepos 18 d. 16:00 val. Tokiu atveju, Europos socialinio fondo agentūra neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų

Įgyvendinančiosios institucijos, priimančios paraiškas, pavadinimas:

Europos socialinio fondo agentūra

 

Įgyvendinančiosios institucijos adresas:

Gynėjų g. 16, Vilnius 01109

 

Konsultuojančių įgyvendinančiosios institucijos darbuotojų vardai, pavardės, kontaktai (el. paštas, telefonas):

 

I projektų valdymo skyriaus vyr. projektų vadovas Ramūnas Kalesnykas, ( 8 5 ) 250 0254,

I projektų valdymo skyriaus projektų vadovė Lina Markevičienė, (8 5) 260 8452,

I projektų valdymo skyriaus projektų vadovė Auksė Ražanienė, (8 5) 250 0253,

I projektų valdymo skyriaus projektų vadovė Joana Rabašauskienė, (8 5) 250 0257,

I projektų valdymo skyriaus projektų vadovė Rita Veniukevičienė, (8 5) 250 0243,

Interneto svetainės, kurioje galima rasti kvietimo dokumentus, adresas:

http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai

Papildomi dokumentai:

Priemonės "54+" apribojimų skaičiavimo lentelė

Dažniausiai užduodamus klausimus rasite čia

 

Informuojame, kad jau pradėta registracija į informacinius seminarus, skirtus pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal priemonę "54+":

 

Registracija į seminarą, kuris vyks gegužės 31 d. Kaune;

Registracija į seminarą, kuris vyks birželio 2 d. Klaipėdoje;

Registracija į seminarą, kuris vyks birželio 7 d., Vilniuje.