X

Vadovaudamiesi Elektroninių ryšių įstatymu, prašome Jūsų sutikimo išsaugoti naršyklėje slapukus (angl. „cookies“), kurie naudojami renkant statistinę informaciją apie puslapio lankomumą ir leidžia mums tobulinti svetainę. Jeigu sutinkate, kad Jūsų naršyklėje būtų išsaugoti šie slapukai, prašome spausti mygtuką „Sutinku“. Informacija apie sutikimą ar nesutikimą bus išsaugota atskirame, tam skirtame slapuke, kuris bus saugomas 1 metus. Jeigu nepasirinksite nei vieno varianto, šis pranešimas bus rodomas kiekvieną kartą lankantis mūsų puslapyje.

Detalesnę informaciją apie šiame puslapyje naudojamus slapukus bei galimybę atsisakyti slapukų galite rasti paspaudę nuorodą Informacija apie slapukus (kuri visada bus rodoma puslapio apačioje).

Loading...

Konkursiniai kvietimai

 

 

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę

NR. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“

 

Nr. 01

 

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“.

 

Finansavimo tikslas

 

Užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas, sudarant galimybę įmonių darbuotojams gauti aukščiausios kokybės specialiuosius mokymus.

Finansuojamos veiklos

 

Specialiųjų mokymų, skirtų sektorinių kompetencijų ugdymui, įmonėms teikimas.

Galimi pareiškėjai

 

Verslo asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai ir klasterio koordinatorius, atitinkantys priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 20.2 papunktyje nurodytą specialųjį projektų atrankos kriterijų.

Atrankos būdas

Projektų konkursas vienu etapu.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur

 

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra iki 360 000,00 Eur (trijų šimtų šešiasdešimt tūkstančių eurų).

Planuojama kvietimo finansavimo suma, Eur

4 000 000,00 Eur (keturi milijonai eurų).

Paraiškos gali būti teikiamos nuo

2016-08-30 9.00 val.

Paraiškos gali būti teikiamos iki (galutinis paraiškų pateikimo terminas)

2016-11-02 16.00 val.

Kita informacija

 

Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau – Taisyklės) pareiškėjai, teikdami paraiškas ir su jomis susijusią informaciją, ir projektų vykdytojai, įgyvendindami projektus ir poprojektiniu laikotarpiu privalo naudotis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetaine (toliau – DMS), išskyrus Taisyklėse nustatytas išimtis. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos apraše (Taisyklių 1 priedas).

 

Jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, reikalingą informaciją, susijusią su paraiška ar projekto įgyvendinimu, pareiškėjas ar projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai ir įgyvendinančioji institucija pareiškėjui ar projekto vykdytojui teikia raštu.

 

 

Informacija apie paraiškų teikimą:

 

Paraiškų pateikimo būdas:

Užpildyta paraiškos forma ir priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 60 punkte nurodyti priedai turi būti pateikti Europos socialinio fondo agentūrai (toliau – Agentūra) raštu.

Paraiška ir jos elektroninė versija (jei teikiama popierinė paraiška), pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu ADOC formatu (ADOC-V1.0 specifikaciją atitinkantis elektroninis dokumentas), Agentūrai turi būti pateikti vienu iš šių nurodytų būdų:

  • asmeniškai pristatyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
  • pristatyta pašto kurjerio;
  • atsiųsta registruotu paštu;
  • pateikta kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu

Siunčiant registruotu laišku ar naudojantis pašto kurjerio paslaugomis, paraiškos pateikimo data Agentūrai bus laikoma paraiškos pateikimo paštui ar kurjeriui data, kuri negali būti vėlesnė kaip 2016 m. lapkričio 2 d.

Įgyvendinančiosios institucijos, priimančios paraiškas, pavadinimas:

 

Europos socialinio fondo agentūra

Įgyvendinančiosios institucijos adresas:

 

Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius,

Konsultuojančių įgyvendinančiosios institucijos darbuotojų vardai, pavardės, kontaktai (el. paštas, telefonas):

 

Projektų valdymo skyriaus (III) projektų vadovė Rima Sakalauskienė, tel. 8 5 250 0202.

Projektų valdymo skyriaus (III) vyr. projektų vadovė Laura Batulevičiūtė, tel. 8 5 264 6235.

 

Interneto svetainės, kurioje galima rasti kvietimo dokumentus, adresas:

 

Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas

Projektų finansavimo ir administravimo taisyklės

Iš dalies užpildyta paraiškos forma

Projekto biudžeto pasiskirstymas pagal pareiškėją ir partnerius

Kiekvieno partnerio Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją

http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-parama-1/2014-2020-m/2014-2020m-galiojantys-kvietimai

Projekto administravimo sutarties forma (4 priedas)